1. Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt. Voor de belangrijkste heffingen werd dit al gedaan maar aanvullend moet nu ook de burgerzaken- en APV-leges apart worden weergegeven.

De tarieven van deze heffingen worden middels de Legesverordening  en Verordening Marktgelden verhoogd met het percentage van de kostenstijging, 0,8%. De tarieven van de Lijkbezorgingsrechten blijven gelijk. Vergeleken met omliggende gemeenten hanteert Lingewaard nu al redelijk hoge tarieven. Dit komt met name door de bodemgesteldheid en de daardoor hogere beheerskosten.  Verdere stijging van tarieven is niet wenselijk daar dit ook een drempel zou opwerpen om in onze gemeente te begraven.

Vanwege de vernieuwde voorschriften van het BBV moeten de directe en indirecte(overhead) kosten apart worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Bij activiteiten waarbij veel inzet van eigen personeel sprake is vaak vuistregel geldig dat de overhead een derde bedraagt van de directe personeelskosten. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Dit komt doordat de personeelslasten per afdeling kunnen verschillen vanwege inschalingsverschillen terwijl er het overheadtarief van € 38,00 per uur voor ieder productief uur geldt binnen de organisatie.

In dit kostendekkingsoverzicht zijn alleen de leges opgenomen waarvan de geraamde inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.

Overzicht kostendekking Bouwleges

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

ODRA / Bouwen (incl. welstand)

8.3 Wonen en bouwen

887.000

Perceptiekosten heffen en innen

8.3 Wonen en bouwen

8.700

Subtotaal Lasten

895.700

BATEN

Leges Welstand

8.3 Wonen en bouwen

-35.900

Leges Bouwen

8.3 Wonen en bouwen

-750.000

Subtotaal Baten

-785.900

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

109.800

Dekkingspercentage

87,7%

Overzicht kostendekking Lijkbezorging

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

251.000

Overhead

0.4 Overhead

123.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

Subtotaal Lasten

376.000

BATEN

Lijkbezorgingsrechten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

-200.000

Subtotaal Baten

-200.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

176.000

Dekkingspercentage

53,2%

Overzicht kostendekking Straatmarkten

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

49.000

Overhead

0.4 Overhead

13.000

Subtotaal Lasten

62.000

BATEN

Marktgelden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-20.000

Subtotaal Baten

-20.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

42.000

Dekkingspercentage

32,3%

Overzicht kostendekking Staangelden

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten kermis/standplaatsen

3.4 Economische promotie

136.000

Veegkosten

3.4 Economische promotie

11.000

Overhead

0.4 Overhead

44.000

Subtotaal Lasten

191.000

BATEN

Opbrengst staangelden en kermis

3.4 Economische promotie

-190.000

Subtotaal Baten

-190.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

1.000

Dekkingspercentage

99,5%

Overzicht kostendekking Reisdocumenten

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

162.000

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

113.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

Overhead

0.4 Overhead

108.000

Subtotaal Lasten

385.000

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

-160.000

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

-225.000

Subtotaal Baten

-385.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

0

Dekkingspercentage

100,0%

Overzicht kostendekking Rijbewijzen

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

66.000

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

81.000

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

2.000

Overhead

0.4 Overhead

79.000

Subtotaal Lasten

228.000

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-228.000

Subtotaal Baten

-228.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

0

Dekkingspercentage

100,0%

Overzicht kostendekking Verklaring Omtrent Gedrag

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten aanvraag Verklaring omtrent gedrag

0.2 Burgerzaken

24.500

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

1.800

Perceptiekosten 

0.64 Belastingen overig

2.000

Overhead

0.4 Overhead

1.700

Subtotaal Lasten

30.000

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-30.000

Subtotaal Baten

-30.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

0

Dekkingspercentage

100,0%

Burgerlijke stand

Overzicht kostendekking Burgerlijke stand

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

140.000

Perceptiekosten 

0.64 Belastingen overig

2.000

Overhead

0.4 Overhead

76.000

Subtotaal Lasten

218.000

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

-75.000

Subtotaal Baten

-75.000

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

143.000

Dekkingspercentage

34,4%

Overzicht kostendekking APV

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Kosten aanvragen APV 

1.2 Openbare orde en veiligheid

38.000

Perceptiekosten 

0.64 Belastingen overig

2.000

Overhead

0.4 Overhead

35.300

Subtotaal Lasten

75.300

BATEN

Opbrengst leges

1.2 Openbare orde en veiligheid

-23.500

Subtotaal Baten

-23.500

SALDO(- is voordelig, + nadelig)

51.800

Dekkingspercentage

31,2%

Komend jaar zal nader onderzoek worden gedaan naar de ureninzet inzake APV-vergunningen om inzicht te krijgen in de ureninzet voor specifiek vergunningen, advisering en handhaving. Dit om het dekkingspercentage van 31% te toetsen.