De lokale heffingen 2017

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking. In 2015 is een nieuwe inzamelingssystematiek ingevoerd. De tariefstelling voor 2016 moest hierdoor worden aangepast om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te realiseren. Na een uitgebreide raadsbehandeling is de tariefstijging gematigd waarbij een besparingstaakstelling is opgenomen. Bij de Kadernota 2017 blijkt dat de huidige tariefstructuur zal leiden tot bijna 100% kostendekkendheid, voor belastingjaar 2017. De tarieven behoeven daarom geen aanpassing voor 2017.  

Voor 2017 gelden de navolgende tarieven:
Vast bedrag   €   129,50
Bedrag per lediging van de restafvalcontainer   €   4,00

Bij appartementen met container en
elektronische registratie, per lediging/storting   €   1,15

Voor degene die geen gebruik maakt van containers en het afval op een andere wijze aanbiedt, bijvoorbeeld via een bovengrondse verzamelcontainer, geldt een tarief gebaseerd op een één- of meerpersoonshuishouden. Dit is in 2017:
Tarief éénpersoonshuishouden  €   155,00
Tarief meerpersoonshuishouden   €   188,00

Overzicht kostendekking afvalinzameling

Taakveld

Begroting 2017

LASTEN

Afvalstoffen algemeen

7.3 Afval

59.000

Huishoudafval

7.3 Afval

1.288.000

Overige afvalstoffen

7.3 Afval

430.000

Inzameling chemisch afval

7.3 Afval

3.000

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

50.000

Perceptiekosten afvalstoffenheffing

0.64 Belastingen overig

202.000

Overhead

0.4 Overhead

                   220.000

Compensabele BTW

n.v.t.

589.000

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

6.3 Inkomensregelingen

80.000

Subtotaal Lasten

2.921.000

BATEN

Baten afvalstoffenheffing

7.3 Afval

-2.844.000

Subtotaal Baten

-2.844.000

Saldo(- is voordelig, + nadelig)

77.000

Dekkingspercentage

97,36%

Alle saldi voortkomend uit de baten en lasten van de afvalinzameling komen ten laste of ten gunste van de egalisatiereserve. Het nadelig saldo over 2017 ad. € 77.000 wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. Door deze onttrekking wordt het dekkingspercentage 100%. De geraamde onderdekking van minder dan 3% is overkomelijk. Het beeld is dat de scheiding van afvalstoffen beter gaat dan vooraf geraamd wat bij het opmaken van de rekening zal resulteren in een voordeel. Najaar 2016 vindt actualisatie plaats van het afvalstoffenbeleid. Indien nodig kan bij de vaststelling van de belastingverordeningen in de decemberraad een aanvullend tariefvoorstel aan de raad worden voorgelegd.