De lokale heffingen 2017

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Wanneer burgers onoverkomelijke problemen hebben met het voldoen van gemeentelijke belastingen bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding hiervan. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor de eerste hond bij de hondenbelasting. Zelfstandig ondernemers kunnen voor het privé-gedeelte van de gemeentelijke belastingaanslag kwijtschelding vragen. Verenigingen en stichtingen kunnen per definitie geen kwijtschelding aanvragen.
Bij de behandeling van kwijtscheldingsaanvragen wordt als kosten van bestaan 100% van de bijstand als norm gehanteerd. Voor personen ouder dan 65 jaar geldt de norm van 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen inclusief een deel van de tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtigen (KOB) voor de berekening van de kwijtschelding. De normbedragen die door de gemeente worden gehanteerd worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.