1. Lokale heffingen

De lokale heffingen 2017

De onroerendezaakbelastingen (ozb) vormen de voornaamste inkomstenbron voor de gemeente. Andere belangrijke heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunt van de laatste twee heffingen is een kostendekkende opbrengst.
Per 1 juli 2014 is de Precariobelasting ingevoerd in onze gemeente. De opbrengst hiervan is substantieel en is een algemeen dekkingsmiddel. 10 februari 2016 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangekondigd met wetgeving te komen die afschaffing van precariobelasting op kabels en leidingen tot gevolg heeft. Inmiddels is bekend dat gemeenten die op 10 februari 2016 precariobelasting op kabels en leidingen hieven nog 10 jaar mogen heffen. Het tarief mag echter niet meer worden verhoogd. Parallel aan deze ontwikkeling speelt een hervorming van de gemeentelijke belastingen. De verwachting is dat het wegvallen van de inkomsten op precario gecompenseerd kan worden uit een uitbreiding van het gemeentelijk belastingdomein. Omdat allerminst zeker is hoe dit zal uitpakken, is er veiligheidshalve in de lange termijn planning rekening gehouden met de afbouw van inkomsten uit de precariobelasting.
Verder worden nog geheven de hondenbelasting, de leges, de lijkbezorgingsrechten, de marktgelden, de toeristenbelasting en de reclamebelasting.

Overhead
Met ingang van 2017 wordt de overhead apart in beeld gebracht binnen de begroting. Dit betekent dat ook in de diverse kostenoverzichten overhead nu apart wordt gepresenteerd. In deze programmabegroting is een overheadtarief van € 38 per uur berekend. Dit tarief is een resultante van de totale personeelskosten (die niet direct aan een taakveld zijn toe te rekenen)  plus indirecte lasten (huisvesting, automatisering, facilitaire kosten, etc.) gedeeld door het aantal direct aan een taakveld door belaste productieve uren. Afgerond resulteert dit in een overheadtarief van € 38 per uur. Opgemerkt moet worden dat er in de kostenoverzichten geen vaste verhouding is tussen de kosten op het taakveld en de overhead. De overhead wordt alleen berekend over het aantal productieve uren dat wordt toegerekend aan de activiteit terwijl in de kosten per activiteit naast personeelskosten ook materiaalkosten en diensten van derden vallen.