Prognose balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is bij de vernieuwing van het BBV een geprognosticeerde  balans voorgeschreven. De balans moet aansluiten bij de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. De geprognosticeerde balans moet tenminste de posten bevatten die nodig zijn om het EMU-saldo er eenduidig uit af te kunnen leiden. Het EMU-saldo kan worden afgeleid van het saldo van de mutaties in de vorderingen en in de schulden. (de veranderingen in de reserves en voorzieningen blijven buiten beschouwing)

Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

265

205

145

85

Materiële vaste activa

96.024

96.102

96.510

93.754

Financiële vaste activa

9.015

8.960

8.355

7.860

Totaal vaste activa

105.304

105.267

105.010

101.699

Vlottende activa

Voorraden

7.582

7.582

1.082

447

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

31.500

25.000

33.500

35.000

Liquide middelen

1.450

1.700

2.500

2.800

Overlopende activa

1.222

2.369

1.850

3.225

Totaal vlottende activa

41.754

36.651

38.932

41.472

Totaal generaal

147.058

141.918

143.942

143.171

Passiva (bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

Vaste passiva

Eigen vermogen

       39.932

       40.713

       40.999

       43.127

Voorzieningen

       26.793

       27.208

       30.336

       35.293

Vaste schulden met een  looptijd ≥ 1 jaar 

       63.333

       60.697

       58.061

       56.425

Totaal vaste passiva

     130.058

     128.618

     129.396

     134.845

Vlottende passiva

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

         9.000

         8.000

         7.346

         3.400

Overlopende passiva

         8.000

         5.300

         7.200

         4.926

Totaal vlottende passiva

       17.000

       13.300

       14.546

         8.326

Totaal generaal

     147.058

     141.918

     143.942

     143.171