8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners over beleidsvorming

Wat gaan we daarvoor doen?

De interactie met inwoners krijgt vooral gestalte in het kader van het project ‘Ruimte voor inwonersinitiatieven’ (Overheidsparticipatie). Door het opdoen van ervaring ontdekken wij als gemeente hoe wij ruimte willen / kunnen geven aan onze inwoners en hoe wij ze kunnen stimuleren zodat zij de ruimte nemen om initiatieven te ontwikkelen’. Dit zal resulteren in een beleidsdocument waarin de beoogde nieuwe verhouding tussen inwoner/overheid verder wordt uitgewerkt. Deze uitwerking zal de volgende elementen in zich dragen:

  • Een initiatiefnemer neemt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn initiatief
  • De gemeente geeft duidelijkheid aan inwoners over wat zij loslaat, wat en hoe zij faciliteert en stimuleert

Initiatiefnemers kunnen verschillende verwachtingen hebben van de gemeente. De gemeente wil duidelijkheid scheppen over haar rol en bijdrage bij een initiatief, waarbij zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de initiatiefnemer laat. (Groepen) inwoners zetten zich, vanuit een eigen motivatie, in voor een maatschappelijk doel of een maatschappelijke activiteit. Dit is een punt van aandacht voor de communicatie van de gemeente met de verschillende initiatiefnemers.