8.4.2 Publieke verantwoording

Wat gaan we daarvoor doen?

De basis voor een goede verantwoording wordt gelegd in de programmabegroting. Het leggen van een goede relatie tussen doelen, middelen en resultaten is evident voor de kaderstellende en controlerende bevoegdheid van uw raad. Samen met de raad, auditcommissie, rekenkamercommissie en accountant wordt er aan gewerkt om elke begroting, elke jaarrekening en elke tussentijdse rapportages aan informatiewaarde te laten winnen.
Middels twee tussentijdse rapportages stellen wij uw raad op de hoogte van financiële afwijkingen en van afwijkingen qua voortgang in het lopende begrotingsjaar, met dien verstande dat beide rapportages bedoeld zijn om de budgetten desgewenst ook daadwerkelijk bij te stellen aan de hand van een begrotingswijziging.
De gemeente heeft een deel van de uitvoering van het gemeentelijk beleid ondergebracht bij zogeheten verbonden partijen. Goed zicht op de risico’s van verbonden partijen is van belang voor het totale inzicht in de risico’s die onze gemeente loopt. In dat kader is een relatie gelegd tussen de paragraaf ‘Verbonden partijen’ en de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’.