8.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Wat gaan we daarvoor doen?

In onze strategische visie geven we aan dat we als gemeente groot genoeg zijn om zelfstandig onze taken te vervullen. Wij kiezen er daarom voor een zelfstandige en zelfbewuste gemeente te blijven. Tegelijkertijd beseffen we dat, tegen de achtergrond van de steeds verdere uitbreiding en complexiteit, we onze taken niet altijd meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Samenwerking met andere partners, waaronder andere overheden, kan dan een oplossing bieden. Samenwerking kan echter ook niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de samenleving. Hierin zien we een toenemende tendens om via samenwerking doelen te bereiken en resultaten te boeken. Ons beleid voor de Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen die in juli 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hiervoor verwijzen we naar de Paragraaf Verbonden Partijen 5.6 van deze begroting.

Een specifieke bijdrage aan de bestuurlijke samenwerking wordt geleverd door de diverse gemeenschappelijke regelingen. Op het gebied van het bestuur gaat het dan om de GR regio Arnhem Nijmegen en de Euregio Rhein-Waal. Zij dragen bij aan het beleid en de uitvoering op de gebieden wonen, bedrijvigheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. De eerste is daarbij vooral gericht op (beleids)afstemming van de deelnemende gemeenten. De Euregio richt zich vooral op de uitvoering van gezamenlijke programma's en projecten (zie verder de paragraaf Verbonden Partijen).

De gemeenten in het zo genoemde ‘middengebied’, concreet Overbetuwe, Lingewaard, Nijmegen en Arnhem vullen elkaar aan en vormen samen één samenhangend gebied. Of het nu gaat om bouwen en wonen, recreatie en toerisme of om bedrijvigheid. Daarbij moeten de eigenheid en onderscheidenheid van onze gemeente behouden blijven. Samenwerking moet leiden tot verbetering van ons woon- en werkklimaat of van de kwaliteit van onze besluiten en de uitvoering daarvan. Daarbij is onze buurgemeente Overbetuwe een belangrijke samenwerkingspartner. Zo gaan de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe vanaf 1 januari 2017 samenwerken op het gebied van belastingen. Daarmee borgen we de uitvoering van de belastingtaken goed, kunnen we goede kwaliteit blijven leveren, zijn we minder kwetsbaar, verminderen we  kosten én ontstaat er een team dat voldoende robuust is om goed in te spelen op de naderende hervormingen op het vlak van de gemeentelijke belastingen. Daarnaast zal de samenwerking met Overbetuwe op het gebied van ICT in 2017 verder worden onderzocht.
Tevens zijn wij ervan doordrongen dat met de toekomstige doortrekking van de A15 de samenwerking met de gemeenten in de Liemers geïntensiveerd kan worden. Een samenwerking die, mede vanwege de overeenkomsten op sociaal gebied en de cultuur historische achtergrond, op dit moment al steeds meer gestalte krijgt.

Concrete beleidsdoelen voor de bestuurlijke samenwerking in 2017 zijn:

  • Actualisatie van de Nota Verbonden Partijen
  • Vorm geven aan de implementatie van de  Belasting-samenwerking met de gemeente Overbetuwe
  • Onderzoeken van de ICT-samenwerking met de gemeente Overbetuwe
  • Liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden
  • Verdere invulling van de samenwerking in het sociaal domein, in het bijzonder de transformatie van Presikhaaf Bedrijven
  • Evaluatie van een aantal Verbonden Partijen.