8.2.3 Samen met wijkplatforms de leefbaarheid in de wijk bevorderen

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Lingewaard maakt gebruik van de kracht uit de buurt. Samen met de 15 (wijk)platforms en dorpsraad Ressen werken we aan het vergroten en verstevigen van de sociale cohesie, het verstevigen van de leefbaarheid en de veiligheid in de straat, wijk of dorp. Uitgangspunt hierbij is de eigen identiteit van de dorpskern of wijk.
(Wijk)platforms zoeken naar betrokkenheid van hun wijk /dorpsbewoners door ze uit te nodigen om hen te ontmoeten en te bevragen over wat er voor hun wijk / dorp nodig is om de leefbaarheid en de veiligheid te versterken.
De gemeente Lingewaard faciliteert initiatieven die (wijk)platforms en inwoners, al dan niet via de(wijk)platforms, willen ontplooien.