3.1.3 Verbeteren mogelijkheden om landschap en cultuurhistorie te beleven

Wat gaan we daarvoor doen?

Dit doen we door de toegankelijkheid van het landschap te vergroten. Dat vinden we belangrijk vanwege het toegenomen inwonertal in onze gemeente en regio, en vanwege de behoefte aan ontspanningsmogelijkheden in de buitenlucht en dichtbij huis. Vooral op plekken die qua landschap aantrekkelijk of heel herkenbaar (typisch Betuws of typisch Rivierengebied) zijn, willen we met nieuwe recreatieroutes het netwerk van paden uitbreiden. Dit is ook een van de hoofdopgaven uit het Landschapsontwikkelingsplan. Voor versterking van het netwerk neemt de landschappelijke samenhang toe en de mogelijkheid om ervan te genieten. In diverse plannen worden recreatieve verbindingen verbeterd of nieuw aangelegd. Afgelopen jaren is met name in Park Lingezegen hard gewerkt aan verbetering van het recreatief netwerk. De nieuwe gemeentelijke toeristische nota besteedt hier ook aandacht aan.

Fort Pannerden
Fort Pannerden is samen met Kasteel Doornenburg en de Sterreschans  onderdeel van een belangrijke historische verdedigingsdriehoek in het landschap van de Gelderse Poort. Fort Pannerden is door de gemeente in haar rol als erfpachter in nauwe samenwerking met de Stichting tot behoud en instandhouding van Fort Pannerden (de beheerstichting) en de partners Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland in 2015 ontwikkeld tot een museum en beleveniscentrum voor natuur, cultuurhistorie en waterbeheer. In april 2016 is beheer en exploitatie van het fort overgedragen aan de beheerstichting. De gemeente behoudt een rol als verhuurder van het fort.

In combinatie met een horecavestiging in het fort is een aantrekkelijke verblijfs- en pleisterplaats ontstaan voor recreanten en toeristen. Het Toeristisch Opstappunt (TOP) aan de Pannerdenseweg ondersteunt de toeristische aantrekkingskracht van het fort. Delen van het museum en informatiecentrum Fort Pannerden zijn vrij toegankelijk, met name het horecagedeelte en het uitzichtpunt. Voor een bezoek aan het museum en beleveniscentrum wordt entreegeld gevraagd.