Wijze uitvoering grondbeleid

Programma 6

Programma 6 Klimaat en Duurzaamheid

Bevorderen duurzame energieproductie
In 2017 zullen private initiatieven gestimuleerd worden, mits deze op voldoende draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen. De gemeente bekijkt hoe zij duurzame energieprojecten verder kan faciliteren, zij het door ambtelijke ondersteuning of met behulp van de subsidieverordening duurzaamheid.