7. Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten reserves

De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Algemene reserve grondexploitatie

Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor het grondbeleid is een algemene reserve grondexploitatie aanwezig. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De algemene reserve grondexploitatie wordt gevoed uit de (positieve) eindresultaten van alle afgesloten (grond)exploitaties, alle tussentijdse winstnemingen plus de positieve bijstellingen (verlagingen) van getroffen verliesvoorzieningen. Als uit de kostprijsberekening blijkt, dat bij een complex een verlies wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening getroffen (artikel 44 BBV), die ten laste van deze reserve wordt gebracht.

Indien de algemene reserve grondexploitatie volledig is ingezet voor de afdekking van de (verwachte) verliezen van grondexploitaties, dan komen de tekorten, conform de nota Grondbeleid,  ten laste van de algemene reserve. Indien de algemene reserve grondexploitaties hoger is dan voor de verevening van de te verwachten tekorten/dekking van de risico’s noodzakelijk is, dan kan de gemeenteraad bij de begroting/jaarrekening tot afroming besluiten.

De algemene reserve grondexploitatie bedroeg per 1-1-2016 € 0 (na resultaatbestemming en na aftrek van de ten laste van de algemene reserve grondexploitaties getroffen verliesvoorzieningen en na aftrek van de voorzieningen van verliezen, die in het verleden in de grondexploitaties zijn ingebracht). Rekening houdend met de winst- en verliesverwachtingen is het verloop van de algemene reserve grondexploitaties naar verwachting als volgt:

Saldo 1-1-2016

€               0

Bij: Verwacht resultaat grondexploitaties 2016 (1)

€    103.564

Bij: Verwachte verlaging verliesvoorziening 2016 (voordeel)

€    626.700

Bij: Verwachte winst grondexploitaties 2017

€               0

Saldo 31-12-2017

€    730.264

(1) Afrekening plan MGZ-Assenburg te Bemmel

De uitwerking van de notitie rente en de notitie grondexploitaties heeft een aanzienlijk positief effect op de grondexploitaties en daardoor op het saldo van de algemene reserve grondexploitatie.
Voorzieningen verliesgevende projecten

Wanneer voor een complex op basis van de jaarlijkse geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde (EW) optreedt, dan wordt voor dit verlies een voorziening getroffen.

Complex-
nummer

Complexnaam

Getroffen verliesvoorziening per 31-12-2015

Bijstelling op basis van huidige prognose

Verliesvoorziening na bijstelling op basis van huidige prognose

G.011

Loostraat / Centrumplan Bemmel

€ 378.300

- €        400   

€  377.900  

G.042

Fitness-Centre, Huissen

€   89.200

€   34.500

€  123.700

G.043

Pannenhuis II, Huissen

€ 660.800

- € 660.800

€             0

Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in de Grondexploitaties

            € 660.814                             

 €            0       

 €  660.814  

Totaal Voorziening verliesgevende projecten

€ 1.789.114

- € 626.700

€ 1.162.414

Verliesvoorziening Bergerden

€ 12.100.000

€            0     

€ 12.100.000

Op basis van de huidige prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitaties zullen de verliesvoorzieningen per saldo met € 626.700 moeten worden verlaagd. Dit is met name het gevolg van de notitie grondexploitatie van de commissie BBV, waardoor de rente in de grondexploitaties verlaagd is van 4% naar 2,72%. Bij langlopende exploitaties levert dit een duidelijk voordeel op. De bijstelling van de verliesvoorzieningen geschiedt jaarlijks binnen de actualisaties bij de jaarrekening.