7. Grondbeleid

Wijze uitvoering grondbeleid

Wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert

Algemene voorkeursroute
Om doelstellingen, zoals weergegeven in de in deze begroting opgenomen doelenbomen, op een adequate wijze te verwezenlijken heeft de gemeente Lingewaard in de Nota Grondbeleid, in algemene zin, de voorkeur voor het voeren van een faciliterend grondbeleid. Indien dit in de gegeven omstandigheden wenselijk is zal de gemeente een regisserende rol aannemen en indien dat noodzakelijk is zal gekozen worden voor een actieve vorm van grondbeleid.

Deze voorkeursroute sluit aan op het beeld van de gemeente Lingewaard over de rol van de overheid bij gebiedsontwikkeling. De gemeente kiest er niet voor om vooraf en risicodragend zelfstandig plannen te ontwikkelen waarna zij deze ook uitvoert, maar de gemeente stelt kaders en nodigt marktpartijen uit om goede voorstellen in te dienen die passen binnen deze kaders. Komen marktpartijen als vanzelf met die goede voorstellen, dan is een uitnodiging niet nodig en is een faciliterende rol afdoende. Hiermee wordt duidelijk dat de gemeente Lingewaard de rol van de gemeente niet ziet als die van ondernemer.

De wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert wordt hieronder per programma in hoofdlijnen weergegeven.