Wijze uitvoering grondbeleid

Programma 5

Programma 5 Wonen

Aanleg groen en speelruimtes
De aanleg van nieuwe speelvoorzieningen vindt alleen plaats in de vorm van kleinschalige aanpassingen bij nieuw groen. De rol van de gemeente beperkt zich verder met name tot beheer van bestaande voorzieningen. In wijken waar nog nieuwbouw plaatsvindt, maakt de aanleg van groen en speelruimte onderdeel uit van de prestatieafspraken die gemaakt worden met ontwikkelaars in de te sluiten anterieure overeenkomsten.

Aanwijzen woningbouwlocaties
We willen tot 2020 in ieder geval 700 woningen bouwen om aan de groei van de woningbehoefte in onze gemeente te kunnen voldoen. Hiervoor zijn regionale afspraken gemaakt. Voor de jaren 2020-2025 verwachten we nog eens circa 300 woningen nodig te hebben. We voegen alleen woningen toe waarvan we er te weinig hebben. In 2015 is een start gemaakt met het stimuleren en ondersteunen van kleinschalige bouwprojecten in de kernen Gendt, Doornenburg en Angeren, afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Mocht de planologische ruimte hiervoor ontbreken zullen we met de provincie in overleg gaan voor uitbreiding.

Voordat een planologische procedure voor een concreet plan start, zal er een anterieure overeenkomst worden gesloten, waarin het kostenverhaal is verzekerd en de locatie-eisen zijn vastgelegd. Indien noodzakelijk zal het exploitatieplan worden ingezet.

Bevorderen en herstructureren woningbouw
Voor 2017 zal de gemeente betrokken worden bij de herstructurering rondom de Klappenburg te Bemmel. De inzet van de gemeente betreft onder andere het samen met andere partijen onderzoeken hoe met het bouwconcept invulling gegeven kan worden aan de gedachte van de participatie maatschappij. Ook is de inzet om meer niet-grondgebonden woningen terug te bouwen. Voor de koopwoningensector zijn vooralsnog geen acties gepland. Voordat een planologische procedure voor een concreet herstructureringsplan start, zal er een anterieure overeenkomst worden gesloten, waarin het kostenverhaal is verzekerd en de locatie-eisen zijn vastgelegd. Indien noodzakelijk zal het exploitatieplan ingezet worden.

Stimuleren duurzaam bouwen
Voor nieuwbouw gelden steeds strengere eisen met betrekking tot duurzaamheid. In 2021 zal er energie-neutraal gebouwd dienen te worden. We achten het daarom niet zinvol om hier bovenwettelijke eisen aan te stellen.  Wel willen we meer aandacht richten op handhaving van de wettelijke Energieprestatie-eisen (EPC-eisen). Daarnaast willen we met ontwikkelaars en corporaties bezien of er een pilotproject voor energie neutrale woningen gerealiseerd kan worden.

Stimuleren levensloopbestendig bouwen
Om voldoende woningen te hebben voor de doelgroep ouderen streven we ernaar om bij nieuwbouw in de centra van de kernen deze levensloop te realiseren.