Wijze uitvoering grondbeleid

Programma 4

Programma 4 Stad, dorp en landschap

De retailsector is volop in ontwikkeling. Vestigingen die jarenlang het straatbeeld domineerden verdwijnen, branches vervagen en nieuwe concepten doen hun intrede. Deze ontwikkelingen volgen we op de voet. Nieuwe concepten en initiatieven om te komen tot herverkaveling van (onderdelen van) de centra worden waar mogelijk gefaciliteerd.

Centrum Bemmel
Ter afronding van het Centrumplan Bemmel is in september 2016 gestart met de uitbreiding van Lidl aan de Loostraat. De bouw vindt plaats in drie fases. Allereerst wordt de nieuwbouw gerealiseerd en als winkel in bedrijf genomen, vervolgens wordt de bestaande winkel verbouwd. Na inrichting van het geheel vindt de opening in april 2017 plaats. Vervolgens zal de laatste fase van de herinrichting van de openbare ruimte van het centrum  worden afgerond (omgeving Loostraat). Gestreefd wordt om de werkzaamheden voor de herinrichting van de Loostraat zoveel mogelijk parallel te laten lopen met de bouw en verbouw van Lidl.

Centrum Huissen
Met de vaststelling van de aangepaste centrumvisie Huissen in de raadsvergadering van 21 maart 2013 is het proces van kaderstelling van de centrumontwikkelingen in Huissen voor wat betreft de detailhandels-structuur afgerond. Er is een keuze gemaakt voor het versterken van het bestaande winkellint Langestraat-Vierakkerstraat. Tevens is een alternatieve locatie aan de Langestraat aangewezen voor de vestiging van de AH-supermarkt. De face lift van het Marktgebouw is afgerond en de Hema is naar dit pand verhuisd. In 2017 zal worden gestart met de realisatie van de nieuwe AH supermarkt aan de Langestraat. De omgevingsvergunning voor de bouw van de AH supermarkt aan de Langestraat is onherroepelijk verleend. Daardoor vervallen de ‘oude’ contractuele afspraken voor de locatie Aloysiusschool. Daarmee is de weg vrij om  een plan voor de herontwikkeling van de Aloysiusschool en omgeving te maken. Met het opstellen van een ontwikkelvisie voor de omgeving van de Aloysiusschoollocatie is een begin gemaakt. Verwacht wordt  dat deze begin 2017 voor besluitvorming kan worden voorgelegd.

Herstructurering glastuinbouwgebied Huissen-Angeren
In 2016 is het Projectbureau herstructurering glastuinbouw Huissen Angeren gestart met de realisatie van diverse groene projecten om verrommeling van het landschap tegen gaan en om kwaliteit in het landschap toe te voegen door verdere landschapsversterking en natuurontwikkeling in het herstructureringsgebied. Daarbij wordt actief ingezet op projecten zoals het aanplanten van bomen langs wegen om deze te vergroenen en entrees van kernen aantrekkelijker te maken, het inzaaien van weides met bijenmengsel ter bevordering van de biodiversiteit en het realiseren van een buurtgaard/dorpsgaard met hoogstamfruitbomen die aansluit op het klompenpad. Indien noodzakelijk zullen hiervoor (beheers)overeenkomsten worden opgesteld. Deze projecten zullen eind 2017 gerealiseerd zijn.

Park Lingezegen
Nieuwe (particuliere) initiatieven worden ook in 2017 vanuit de gemeenten en de parkorganisatie begeleid. Mocht er sprake zijn van particuliere initiatieven in het park, waar sprake is van een bouwplan in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening, dan zal het kostenverhaal via een anterieure overeenkomst geregeld worden. Tevens zullen de locatie-eisen in deze anterieure overeenkomst worden vastgelegd. Indien noodzakelijk zal het exploitatieplan worden ingezet.

Herinrichting uiterwaarden
Een van de doelstellingen in de uiterwaarden is natuurontwikkeling. Uitgangspunt is dat verwerving wordt verzorgd door de initiatiefnemer van de nieuwe natuurontwikkeling. Dat kan een ontgronder zijn of de provincie.

Tegengaan verrommeling in het buitengebied
Verrommeling van het landschap vinden we een ongewenste ontwikkeling. Verrommeling en landschappelijke versnippering ontstaan als gevolg van functies op de verkeerde plek of ontwikkelingen die geen verband hebben met de structuur van het landschap, maar er kan ook sprake zijn van verrommeling als bebouwing haar functie verliest en vervolgens leeg komt te staan. Om deze laatste ontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen, zijn in de vigerende bestemmingsplannen Buitengebied Lingewaard en Park Lingezegen mogelijkheden, zoals voor functieverandering opgenomen. Bij functieverandering zal de gemeente een faciliterende rol aannemen. Kostenverhaal zal plaats vinden door middel van een anterieure overeenkomst. In deze anterieure overeenkomst wordt ook de verplichting tot de landschappelijke inpassing van de toekomstige bebouwing vastgelegd. Indien noodzakelijk zal het exploitatieplan ingezet worden.

Bevorderen beleving van ons landschap
Op 30 mei 2013 is de Nota Ruimtelijke Ontwikkelingen Gemeente Lingewaard 2013 vastgesteld. Bij locatieontwikkelingen, waarbij het kostenverhaal via een anterieure overeenkomst plaatsvindt, zullen wij aan de initiatiefnemers een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen vragen ter gedeeltelijke dekking van de kosten voor de ruimtelijke ontwikkelingen, zoals die in dit programmaonderdeel worden genoemd.