7. Grondbeleid

Prognose resultaten bouwgrondexploitaties

Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale bouwgrondexploitaties

Met ingang van 1 januari 2016 gelden er nieuwe richtlijnen van de commissie BBV, welke ingrijpende gevolgen hebben voor de presentatie van de resultaten van de projecten.

Voorheen werden de projecten inzake het faciliterend grondbeleid verslaggeving technisch verantwoord onder “bouwgronden in exploitatie”(BIE) of “niet in exploitatie genomen gronden” (NIEGG). Dit is niet meer toegestaan. Onder de BIE mogen uitsluitend de gemeentelijke operationele grondexploitatieprojecten worden gerangschikt.

Bij faciliterend grondbeleid heeft de gemeente geen grond in haar bezit en voert niet zelf de grondexploitatie uit, maar gebeurt dit door een projectontwikkelaar. De kosten die de gemeente maakt worden in dat geval verhaald. Er is dus geen sprake van bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit van de gemeente, maar van een vordering op een derde partij. Feitelijk schiet de gemeente kosten voor die op basis van een overeenkomst worden teruggevorderd bij een derde partij, dan wel op basis van het exploitatieplan mogelijk in de toekomst kunnen worden teruggevorderd van een derde partij. In verband met deze nieuwe richtlijnen treft u, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, in deze paragraaf alleen de bouwgrondexploitaties aan. De nieuwe richtlijnen vanuit het BBV hebben aanzienlijke positieve gevolgen voor de geprognosticeerde resultaten op eindwaarde van deze bouwgrondexploitaties. Dit wordt met name veroorzaakt door een verplichte renteverlaging van 4% naar 2,72% en het vervallen van een geraamde storting aan het fonds bovenwijkse voorzieningen (bouwgrondexploitaties Pannenhuis II  en Agropark).  

Complexen

Einde looptijd

Winstverwachting/
Verliesverwachting

V=voordeel N=nadeel

Bedrijventerreinen

G.040 Agropark, Huissen

31-12-2028

€ 1.527.400 V

G.043 Pannenhuis II, Huissen

31-12-2028

€ 450.300 V

G.045 Houtakker II, Bemmel

31-12-2020

€ 187.500 V

Woningbouw

G.032 Markt 20-24, Gendt

31-12-2018

€ 471.900 V

G.042 Fitness-Centre/Rietbaan-Zuid, Huissen

31-12-2019

€ 123.600 N

G.051 Loovelden, Huissen

31-12-2021

€ 244.500 V

G.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel

31-12-2019

€ 107.200 N

Centrumplan Bemmel

G.011 Loostraat / centrumplan Bemmel

31-12-2017

€ 377.900 N

Glastuinbouw

G.055 Glastuinbouwgebied Bergerden *)

31-12-2018

€ 12.100.000 N

*)Dit is het aandeel van de gemeente Lingewaard in het verlies o.b.v. de laatst bekende cijfers. Bij het opstellen van voorliggende begroting was de jaarrekening 2015 / grondexploitatie 2016 Bergerden nog niet beschikbaar. De verliesverwachting van het Glastuinbouwgebied Bergerden is op Netto Contante Waarde

Risico’s van de grondzaken

Voor wat betreft de risico's wordt verwezen naar de risicoparagraaf.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (Vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Op het moment van het opstellen van deze begroting is het nog niet mogelijk de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente te kwantificeren omdat de wettelijke bepalingen en de reikwijdte van de begrippen nog niet duidelijk zijn.