Begroting in hoofdlijnen

Waar komt het geld vandaan?

Om de uitgaven te dekken ontvangt de gemeente geld uit verschillende bronnen.

BRON

Inkomsten

OZB

€ 10.885.000

Algemene uitkering rijk

€ 34.311.000

Uitkering rijk sociaal domein

€ 19.007.000

Bijdrage rijk uitkeringen sociale zaken

€ 8.422.000

Afvalstoffen- en rioolheffing

€ 7.697.000

Leges en belastingen

€ 3.709.000

Exploitatie bedrijventerreinen & bouwlocaties

€ 7.876.000

Overige inkomsten

€ 12.899.000

Hieronder staat hoe de opbrengsten verdeeld zijn over de programma's (inclusief mutaties reserves).

Programma

Opbrengsten

% van totaal

1

Deelname aan de samenleving

-10.363.822

9,9%

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

-

-

3

Bedrijvigheid

-1.739.032

1,7%

4

Stad, dorp en landschap

-34.400

0,0%

5

Wonen

-3.310.210

3,2%

6

Klimaat en duurzaamheid

-40.300

0,0%

7

Beheer en onderhoud

-11.074.097

10,6%

8

Inwoner en bestuur

-804.350

0,8%

9

Financiën

-77.439.826

73,9%

Totaal van de programma's

-104.806.037

100%