Van Kadernota 2017 naar Begroting 2017

1. Gemeentefonds en cluster VHROSV

Op 8 juli 2016 is de lang verwachte beslissing van de fondsbeheerder bekend gemaakt over de effecten van het verdiepingsonderzoek naar het subcluster VHROSV. Conclusie was dat gemeenten met een relatief groot buitengebied meer kosten maken voor bestemmings- en structuurplannen dan tot dan werd aangenomen. In de aanloop van het verdiepend onderzoek is in de meicirculaire 2015 wel al 1/3e deel van de effecten verwerkt.
Na adviezen van de Raad voor de financiële verhoudingen en VNG en vele brieven van belanghebbenden hebben de fondsbeheerders nu besloten wederom 1/3e deel toe te kennen en verder onderzoek te staken.
Het effect op de meerjarenbegroting is als volgt:

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

Aanpassing verdeling cluster VHROSV

151.000

186.000

166.000

183.000