Van Kadernota 2017 naar Begroting 2017

4. Rioolrecht en afvalstoffenheffing

De hiervoor al benoemde notitie rente heeft invloed op zowel het rioolrecht als de afvalstoffenheffing. Daarnaast zijn de kosten van riolering en afvalstoffen zijn geactualiseerd.

Rioolrecht
Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is geactualiseerd en wordt op 17 november 2016 in de raad behandeld. Vooruitlopend op deze behandeling zijn in deze begroting de financiële consequenties al verwerkt. Als gevolg van de uitwerking van de notitie rente worden de aan riolering door te belasten kapitaallasten met bijna € 750.000 verlaagd. Dit is een voordeel voor de riolering en tegelijkertijd een nadeel voor de begroting in zijn geheel. Dit nadeel is verwerkt in de bedragen die zijn genoemd bij de notitie rente.
Verder is conform de handreiking kostentoerekening van het ministerie van BZK gekeken welke kosten kunnen worden toegerekend aan riolering. De door te berekenen kosten stijgen met € 150.000.
Ten slotte is de egalisatie (toevoeging aan de voorziening riolering) aangepast.

Afvalstoffenheffing
De aan afvalstoffen door te belasten kapitaallasten worden met bijna € 10.000 verlaagd. Het effect van de notitie rente is hier in vergelijking met riolering minimaal. Dit verschil wordt veroorzaakt door de grote investering op het gebied van riolering.
Ook bij afvalstoffen is conform de handreiking kostentoerekening van het ministerie van BZK gekeken welke kosten kunnen worden toegerekend aan afvalstoffen.