Wat gaan we er voor doen?

E. Onderzoeken en verantwoording

Rekenkamercommissie, accountant en auditcommissie
De auditcommissie wordt elk halfjaar geïnformeerd over de implementatie van de aanbevelingen van diverse onderzoeken van de rekenkamercommissie (onderzoeken vanaf 2011 worden gemonitord). Ook het door de accountant jaarlijks op te stellen rapport van bevindingen over de interim controle en de jaarrekening worden als input gebruikt voor het doorvoeren van verbeteringen ter zake.
De auditcommissie stemt in onderling overleg de onderzoeksplannen van de gemeenteraad, het college van B&W en de accountant af.

Onderzoek artikel 213a gemeentewet
De gemeentewet schrijft voor dat het college periodiek onderzoek verricht naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door haar gevoerde bestuur, zoals uitgevoerd door de ambtelijke organisatie. Over de resultaten van het onderzoek in 2016, zijnde de door de gemeenteraad en het college van B&W ervaren kwaliteit van de ondersteuning en advisering door de ambtelijke organisatie, zal uw raad in het 2e kwartaal 2017 worden geïnformeerd. In 2017 wordt onderzoek verricht naar de wijze van de afhandeling van brieven.

Jaarrekening en jaarverslag, tussentijdse rapportages en IC-plan
Het afleggen van verantwoording is essentieel voor het functioneren van de gemeente. Dit vindt met name plaats in jaarrekening, jaarverslag en tussentijdse rapportages. Jaarlijks wordt een intern controleplan (IC-jaarplan) opgesteld waarin gericht wordt gekeken naar de juistheid, volledigheid, tijdigheid en/of rechtmatigheid van de (financiële) administratie. Dit IC-jaarplan gebruikt de accountant als input voor de door hem te verrichten werkzaamheden.