5.1 Verbeteren aantrekkelijkheid woonomgeving

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke woonomgeving komt niet alleen ten goede aan de leefbaarheid, maar leidt ook tot behoud van de waarde van het vastgoed. Wij zien erop toe dat er bij de planvorming ook aandacht wordt gegeven aan de aanleg van groen, speelvoorzieningen, adequate ontsluiting en bereikbaarheid. Deze aspecten maken ook deel uit van herstructureringsprojecten.

Wat gaan we daarvoor doen?