5.2.4 Afspraken maken met woningcorporaties

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 worden, op basis van de vastgestelde nota wonen, nieuwe prestatieafspraken opgesteld. De corporaties dienen naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid (herziene Woningwet 2015). Om ambities te verwezenlijken hebben beide partijen elkaar nodig. Eén en ander wordt vastgelegd in de prestatieafspraken. Er worden afspraken gemaakt over de grote van de sociale voorraad, energetische verbeteringen van de bestaande voorraad, herstructurering, levensloop bestendigheid van woningen, opvang statushouders enz.