5.3.1 Stimuleren duurzaam bouwen

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor nieuwbouw gelden steeds strengere eisen met betrekking tot duurzaamheid. In 2021 zal er energieneutraal gebouwd dienen te worden. We achten het daarom niet zinvol om hier bovenwettelijke eisen aan te stellen. Wel willen we meer aandacht richten op handhaving van de wettelijke EPC eisen (energie eisen). Daarnaast willen we met ontwikkelaars en corporaties bezien of er een pilotproject voor energieneutrale woningen gerealiseerd kan worden.