Belangrijke wijzigingen

Overzicht personele inzet

Naast een financieel overzicht (tabel “Wat mag het kosten?”) is in deze begroting per programma een overzicht van de personele inzet opgenomen. De personele inzet voor de ondersteunende en bestuurlijke processen vallen onder de overhead en zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het overzicht  maakt inzichtelijk welke personele lasten aan het primaire proces worden toegerekend.  De personele lasten die aan het primaire proces worden toegerekend, zijn exclusief de overhead. Met ingang van de begroting 2017 wordt de overhead namelijk niet meer versleuteld over de verschillende programma’s, maar apart zichtbaar gemaakt in de begroting. Omdat toerekening van personele inzet aan taken op hoofdlijnen gebeurd, is in de begroting niet aan alle taken personele inzet toegerekend. Dat wil echter niet zeggen dat in werkelijkheid ook geen uren aan die activiteiten worden besteed. Personele inzet vindt uiteraard wel plaats binnen het totaal van de beschikbare uren.