Belangrijke wijzigingen

Taakvelden en overhead

Om de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten nog verder te vergroten, wordt vanaf 2017 de begroting onderverdeeld in taakvelden. De taakveldenbegroting is opgenomen in het onderdeel Financiën.

Met ingang van de begroting 2017 wordt de overhead niet meer versleuteld over de verschillende programma’s, maar apart zichtbaar gemaakt in de begroting. Dit wordt gedaan om de gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead van de gehele organisatie. In de programma’s worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Aangezien de overhead wel toegerekend mag worden aan de heffingen en leges is het van groot belang dat uit de begroting blijkt hoe de tarieven worden berekend en welke beleidskeuzes bij die berekening zijn gemaakt. In de paragraaf lokale heffingen wordt dit verder toegelicht.