1.1.3 Ondersteunen diverse voorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen?

In Lingewaard kijken we naar elkaar om. Deze gemeenschapszin willen we graag stimuleren door de kracht van inwoners te bevorderen. Dat doen wij onder meer door inwonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen positief tegemoet te treden en waar nodig en mogelijk  deze mede te ondersteunen. Dat doen we ook door inwoners de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten, bij elkaar te brengen en samen te werken. Dichtbij de eigen omgeving in de eigen kern. De gemeente stimuleert in dit kader eveneens de leefbaarheid. Het faciliteren van accommodaties is een middel om dit doel te bereiken. Elke dorpskern heeft een eigen (centraal gelegen) multifunctionele accommodatie. We zien een nieuwe kans voor deze accommodaties om bij te dragen aan de ontmoetings- en verbindingsfunctie in de wijk. Voor de dorpshuizen en Sociaal Culturele Centra is er een belangrijke rol weggelegd. Deze zijn bijzonder omdat zij veelal gerund worden door vrijwilligers woonachtig in de kern, toegankelijk zijn voor alle inwoners, het sociaal-cultureel domein breed zien en een stevige functie (kunnen) bekleden. Met het oog op het toekomstbestendig maken van de dorpshuizen en Sociaal Culturele Centra zal er meer focus komen te liggen op de versterking van de ontmoetingsfunctie en verbinding met de kern. De gemeente faciliteert waar nodig de besturen.

In 2016 is een start gemaakt om samen met de besturen van de gemeentelijke dorpshuizen en Sociaal Culturele centra een beleidslijn te ontwikkelen voor een toekomstbestendig dorpshuis. In 2017 streven we ernaar om een uitvoeringsplan gereed te hebben om de rol van deze organisaties te verstevigen en te stimuleren op de uitvoering van beleidsdoelen op participatie en leefbaarheid.

De ontwikkelingen in 2017 in de kernen Bemmel en Huissen m.b.t. sociaal-culturele centra (SCC’s) zal zich m.n. richten op de herbestemming van Het Stadhues in Huissen. De renovatie van SCC De Kinkel in Bemmel is in 2016 afgerond.
Voor Het Stadhues is in 2016 overeenstemming bereikt over het realiseren van tijdelijke zorgappartementen en huurappartementen in combinatie met een sociaal-culturele functie op de begane grond. De gemeente blijft eigenaar van het monumentale deel op de begane grond van het klooster. In 2017 en 2018 wordt het vernieuwde gebouw als tijdelijke huisvesting voor Sancta Maria benut. Na ingebruikname van de nieuwbouw van de RijnWaal Zorggroep (voorheen Sancta Maria) worden de zorgappartementen omgebouwd tot huurappartementen. Hiervan wordt Waardwonen eigenaar. Op de begane grond wordt vanaf 2017 de bibliotheek gehuisvest. De overige ruimtes van de begane grond van het kloosterdeel, inclusief kapel en entree, zijn vanaf 2019 beschikbaar voor een sociaal-culturele invulling.

Met de afronding van de plannen beschikt elke kern over een dorpshuis/sociaal-culturele voorziening ten behoeve van een diversiteit aan functies. Hiermee kunnen deze voorzieningen zich verder ontwikkelen tot plekken waar inwoners zich thuis voelen en binding hebben met andere inwoners. Ontmoeten staat hierbij centraal. In 2018 dienen de dorpshuizen/ Scc’s minimaal te beschikken over twee functies, dat wil zeggen naast de functie sport/cultuur een functie in het kader van ontmoeten.