1.1.2 Stimulering kennismaking en deelname aan kunst en cultuur

Wat gaan we daarvoor doen?

In de periode 2015 tot en met 2019 willen wij stabiliteit bewerkstelligen in de Lingewaardse culturele infrastructuur en in de gemeentelijke ondersteuning van deze infrastructuur. Op de langere termijn moet dit de volgende resultaten opleveren.

  • Behoud van een passend cultureel aanbod aan voorzieningen in de gemeente dat de gemeenschapszin versterkt
  • Stimuleren van actieve en passieve deelname aan culturele activiteiten
  • Beschermen en benutten van cultureel erfgoed i.h.k.v. cultuureducatie voor jong en oud

Aan een aantal activiteiten op cultureel gebied wordt continu aandacht besteed. Een belangrijk onderdeel hiervan is het cultuuronderwijs in het primair onderwijs (CMK-onderwijs en onderwijs in het culturele erfgoed).

In 2016 wordt een nieuwe cultuurnota vastgesteld.
Acties die in 2017 op basis van de huidige cultuurnota in ieder geval aandacht behoeven:

  1. Voortzetting en intensivering van de samenwerking op cultureel gebied in de vorm van Cultureel Platform Lingewaard en met ondersteuning van de buurtsportcoach. Dit zal in de op te stellen nota de nodige aandacht krijgen.
  2. Continuering en borging van de projecten voor cultuureducatie in het primair onderwijs (CMK onderwijs en onderwijs in cultuur/erfgoed verder borgen in het primair onderwijs). Hiervoor is in de kadernota 2017 al extra budget opgenomen (€ 41.000 voor extra subsidie aan de Open Academie).
  3. Facilitaire ondersteuning stichting Honderdmorgen voor 3-jaarlijks evenement.
  4. Continueren deelname stimuleringsregeling provincie Cultuur- & Erfgoedpact en daaraan verbonden samenwerking met de gemeente Overbetuwe en opdrachtnemer Open Academie.