1.1.1 Stimuleren samen sporten en bewegen

Wat gaan we daarvoor doen?

Meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is het uitgangspunt van het sportbeleid 2015-2020 in Lingewaard. Meedoen betekent dat iedereen mee kan doen in welke vorm van sporten of bewegen dan ook. Beschikbare financiële middelen voor dit doel worden in 2017 besteed aan de volgende acties:

  • Nadere uitwerking van een transparant tariefstelsel voor de verhuur van sportaccommodaties, helderheid in afspraken over beheer, onderhoud en exploitatie van de sportaccommodaties
  • Onderhoud binnensport- en buitensportaccommodaties conform MOP uitvoeren (inclusief sportinventaris)
  • Nadere uitwerking projecten: renovatie/verplaatsing clubgebouw Jonge Kracht en uitbreiding Sportpark Ressen
  • Nadere uitwerking plannen: turnaccommodatie, kleedruimte Bataven
  • Subsidiering sportverenigingen en exploitatiebijdragen beheer binnensportaccommodaties
  • Continuering inzet Uniek Sporten t.b.v. sportdeelname van mensen met een beperking
  • Inzet buurtsportcoaches continueren ten behoeve van kennisdeling, ondersteuning verenigingsbesturen, kaderontwikkeling, sportpromotie, ontwikkeling aanbod en richten op verbinding met gezondheid (ook relatie onderwijs), meedoen, armoedebeleid

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Niet sporters

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners

45

43

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren

Project renovatie accommodatie Jonge Kracht
Eind 2015 is de sportnota vastgesteld waarin het accommodatiebeleid voor de komende jaren is vastgelegd. Eén en ander vraagt wel de nodige investeringen. Met name het sportcomplex van Jonge Kracht in Huissen vraagt de aandacht. Bij de voetbalvereniging is sprake van een versleten accommodatie. De kleedunits inclusief toebehorende ruimten zijn toe aan vervanging en daarbij dient de totale dakbedekking van de overige gebouwen vervangen te worden.
In het coalitieprogramma werd uitgegaan van het onderzoeken van de mogelijkheden voor verplaatsing van de sportvelden. Verplaatsing wordt momenteel onderzocht in combinatie met een totale visie van het gebied. Indien verplaatsing voordelen oplevert, dan komen wij bij de raad terug met een aangepast voorstel.