1.2.3 Verstrekken uitkeringen

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijk zien we al een aantal jaren een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. In Lingewaard is het aantal uitkeringsgerechtigden tot 2016 gedaald. Voor twee specifieke groepen rekenen we in 2017 op extra instroom. Het gaat hierbij om:

 • een flinke instroom van statushouders in de bijstand. De taakstelling voor 2016 is vastgesteld op 116. De taakstelling voor 2017 wordt in oktober 2016 bekendgemaakt. Vooralsnog gaan wij uit van een vergelijkbare extra toestroom in 2017;
 • toename instroom Vso-jongeren (voormalige Wajongers).

Een (ook landelijke) toename van het aantal uitkeringsgerechtigden kan niet zonder een extra bijdrage vanuit het Rijk. We ramen de kosten dan ook budgettair neutraal. Daarmee nemen we een risico, omdat de verdeling van de rijksmiddelen via het specifieke verdeelmodel niet altijd recht doet aan de feitelijke situatie.

We verwachten dat het uitkeringsbestand toe zal nemen. Zie de toelichting bij de indicator 'Personen met een bijstandsuitkering'. Onze ambitie is om die toename te beperken tot 20% ten opzichte van 2015.

 Speerpunten zijn:

 • Maximale economische zelfstandigheid; werk is een belangrijke vorm van meedoen en draagt bij aan de financiële mogelijkheden van inwoners. Zeker voor jongeren geldt: zij werken of leren voor werk. Wij bieden een financieel vangnet aan mensen die niet of in onvoldoende mate in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
 • Maximale benutting van werkvermogen.
 • Mensen met een arbeidsbeperking doen naar vermogen en met de nodige ondersteuning betaald werk bij reguliere werkgevers. Dit geldt zowel voor de groep Vso-jongeren met een arbeidsbeperking die aangewezen is op loonkostensubsidie, als voor mensen die aangewezen zijn op nieuw beschut werk. Deze doelgroep kosten financieren we uit het BUIG budget.

Wij onderhouden hiertoe goede relaties met lokale werkgevers en maken tevens gebruik van onze partners, zoals het regionale Werkgeverservicepunt (WSP). De doelgroep-kosten financieren we uit het BUIG budget.

Bijzondere bijstand
Naast materiële ondersteuning naar participatie en werk bieden we via bijzondere bijstand extra inkomensondersteuning aan voor mensen met een laag inkomen of schulden. Vergoeding betreft uitsluitend bijzonder noodzakelijke kosten, die niet uit het periodieke inkomen bestreden kunnen worden.
De toename van het uitkeringsbestand betekent impliciet hogere bijzondere bijstandskosten voor de volgende kostensoorten:

 • Stofferings- en inrichtingskosten;
 • Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering;
 • Kosten met beschermingsbewind.

Dit is overigens in lijn met de landelijke trend. Dit komt onder andere door verruiming van de toelatingsregels, welke beoordeeld worden door de rechterlijke macht. Deze kosten zijn sinds 2014 verdubbeld.

Armoedebestrijding
De ontvangen tijdelijke middelen voor de aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek (de zogenaamde “Klijnsma”-middelen tot en met 2018) wenden wij volledig aan voor de doelgroep minima. Jaarlijks maken we een bestedingsplan gericht op participatie ondersteuning en schuldenproblematiek. We zorgen voor een Kind-pakket en zetten de focus op een goed bereik van de Meedoen-regeling voor minima onverminderd voort. Ook hiervoor geldt dat de toename van het uitkeringsbestand impliciet gevolgen heeft voor het beroep op de Meedoen regeling.
Een kind pakket is een pakket vanuit armoedebestrijding, wat specifiek gericht is op het meedoen in de samenleving van kinderen uit arme gezinnen. Lingewaard zet hiervoor specifiek het volgende in:

 • de Meedoen regeling;
 • 2e handscomputerverstrekking in natura via de bijzondere bijstand;
 • subsidieafspraken met Stichting Leergeld voor o.a. een tegemoetkoming in de kosten van  zwemlessen.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

175

190**

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
** Onvermijdelijk is dat het uitkeringsbestand toeneemt door de volgende ontwikkelingen:

 • De nieuwe doelgroep Participatiewet, voormalige Wajongers en WSWérs, komen steeds beter in beeld. Het Rijk actualiseert bovendien tussentijds de regelgeving om de doelstellingen vanuit Banenafspraak te behalen om zoveel mogelijk mensen met een beperking mee te laten doen in de samenleving door arbeidsparticipatie naar vermogen. De intensieve samenwerking met o.a. VSO/PRO scholen vanuit de Participatiewet betekent dat de arbeidsparticipatieondersteuning vanuit de Participatiewet voor deze doelgroep steeds meer bekendheid krijgt en daarmee op het budget drukt. Scholen zoeken vooral ondersteuning in de vorm van loonkostensubsidie en begeleiding bij arbeidsparticipatie, zodat dit goed aansluit na afronding van de opleiding.
 • De vluchtelingenproblematiek heeft direct gevolgen voor de instroom van Inburgeraars in een uitkeringssituatie. Inburgeraars zullen niet direct kunnen uitstromen naar werk door o.a. taalbeheersing, trauma verwerking, het ijken van het opleidingsniveau etc.