2.2.1 Verminderen veiligheidsrisico's op wegen en fietspaden

Wat gaan we daarvoor doen?

De dijkwegen vormen een veiligheidsrisico voor het niet gemotoriseerd verkeer. Er bestaan veel opvattingen over de wijze van aanpak. De gemeenteraad heeft in 2016 een amendement aangenomen voor een aanpak in de komende jaren. De gefaseerde aanpak gericht op een 60km-regime voor de dijkwegen wordt gecontinueerd en alle dijkwegen worden in de weekenden gesloten voor motoren. Ook zullen de dijkwegen worden voorzien van rode fietsstroken. Daartoe is voor dijkweg tussen Angeren en Huissen al een aanzet gegeven.

Voor het uitbreiden van 30km- en 60 km-regiems op de overige gemeentelijke wegen is geen apart budget beschikbaar gesteld.  Voor kleine aanpassingen om verkeerssituaties te verbeteren, mede naar aanleiding van klachten uit de samenleving, zal binnen de bestaande  begroting gezocht worden naar oplossingen.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

60km-inrichting op dijkwegen

lengte dijkweg waar maximum  toegestane rijsnelheid is verlaagd

10,5 km

20 km