Fysieke leeromgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijshuisvesting
Door de groei van het aantal kinderen in de nieuwbouwwijk Loovelden in Huissen is het aantal leerlingen van de basisschool de Boemerang zodanig toegenomen dat er onvoldoende leslokalen beschikbaar zijn om de leerlingen te kunnen huisvesten. Voor de komende ca. 5 jaar is de verwachting dat er een uitbreiding met tenminste 3 lokalen moet plaatsvinden.
Uit onderzoek is gebleken dat het opknappen van het schoolgebouw van de voormalige Zilverzwaan aan de Wagenweg voor een periode van 5 jaar zeker net zoveel zal kosten als het plaatsen van 3 tijdelijke lokalen in de directe nabijheid van de Boemerang.
In deze begroting is voor de aanvullende huisvesting onder nieuw beleid een bedrag van
€ 250.000 opgenomen.

Demografische ontwikkelingen
Begin 2016 is de startnotitie “Demografische ontwikkelingen Lingewaard” behandeld tijdens een politieke avond. Deze startnotitie is destijds opgesteld met als basis de leerlingenprognoses van onderwijs. Daaruit bleek duidelijk dat het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in de komende 10 tot 15 jaar sterk zal afnemen. Ook is geconstateerd dat de samenstelling van de bevolking wijzigt. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Dit zal niet alleen gevolgen hebben voor de voorschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar nadrukkelijk ook voor andere beleidsvelden waarvoor de gemeente een verantwoordelijkheid heeft. Daarbij kan worden gedacht aan welzijnsvoorzieningen, sportaccommodaties, bibliotheekwerk, Jeugd en Jongerenwerk , WMO voorzieningen, huisvesting  enz.
Er is in 2016 een demografische berekening voor Lingewaard opgesteld. Op basis van de uitkomsten van die berekening zal worden bezien of er  d.m.v. een interactief proces met stakeholders uit de gemeente een zgn. Transitieatlas kan worden opgesteld. Op basis van de uitkomsten van deze Transitieatlas wordt een beleidsnota opgesteld.