7.2.1 Zorgen voor goede waterkwaliteit en voldoende waterberging

Wat gaan we daarvoor doen?

Riolering en waterzuivering
Het beheer en onderhoud van de riolering gebeurt op basis van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2015 (hierna VRGP). In 2016 is er een nieuwe VGRP opgesteld voor de planperiode 2017 tot 2021; dit document wordt in november 2016 aan de raad voorgelegd ter vaststelling.
Onderhoud aan het rioleringsstelsel (inclusief gemalen, drukriolering, e.d.) vindt stelselmatig plaats. Daarnaast worden er jaarlijks onderdelen vervangen op basis van een vervangingsplanning. In 2017 zullen grootschalige rioleringswerkzaamheden in Bemmel (omgeving Bosweistraat en gedeelte van Oostervelden) en Huissen (’t Zand) uitgevoerd worden.

In 2017 zal verder gewerkt worden aan het operationeel maken van het rioolbeheersysteem. Daarnaast zal het basisrioleringsplan voor Pannenhuis afgerond worden en zal gestart worden met het actualiseren van de basisrioleringsplannen van Angeren, Doornenburg en Haalderen.

Watersysteem en waterberging
Het waterplan van de gemeente Lingewaard bevat uitvoeringsmaatregelen die resulteren in een kwalitatief goed watersysteem met voldoende afvoer- en bergingscapaciteit. Veel maatregelen uit het waterplan zijn al uitgevoerd in de afgelopen jaren. In 2017 worden de laatste maatregelen grotendeels opgepakt. Het gaat dan voornamelijk om het verbeteren van de afvoercapaciteit van de Bemmelse Zeeg en enkele watergangen in Gendt, en onderzoeken/maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit.
Ook moet voor iedere kern een waterbergingsvoorziening worden aangelegd ten behoeve van de waterbergingsbank. In juni 2014 heeft de raad ingestemd met het oprichting van dit instrument. De laatste waterberging voor de kern Haalderen wordt in 2017 aangelegd, mits de planologische procedure en de grondaankopen voorspoedig verlopen.