9.1.1 Sluitende meerjarenbegroting

Wat gaan we daarvoor doen?

Een evenwichtige financiële positie wordt bereikt bij een sluitende meerjarenbegroting waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Wanneer het evenwicht ontbreekt worden voorstellen gedaan om dit te herstellen. In 2017 worden 2 tussentijdse rapportages aan de raad voorgelegd met daarin onder andere informatie over de ontwikkeling van de meerjarenbegroting.