9.1.2 Reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemene reserve
Met ingang van 2017 wordt in verband met het afschaffen van de bespaarde rente, geen rente meer toegerekend aan de algemene reserve. Hierdoor wordt deze rente niet meer gedeeltelijk gestort in de algemene reserve en niet meer gedeeltelijk gebruikt als dekking van de exploitatie. Doordat de rente niet meer gebruikt wordt als dekking van de exploitatie is ook geen sprake meer van een beklemd deel van de algemene reserve. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit kan dan ook de hele algemene reserve worden meegenomen.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden door de raad ingesteld. Zo zijn bij de jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 verschillende bestemmingsreserves gevormd als uitvloeisel van voorstellen bestemming rekeningresultaat. Bij de eerstvolgende jaarrekening en zo nodig in de tussentijdse rapportages wordt de raad over de voortgang van de aanwending van deze reserves geïnformeerd.

Voorzieningen
Voorzieningen moeten inhoudelijk en financieel goed onderbouwd zijn. Voor de onderhoudsvoorzieningen dient een actueel meerjarig onderhoudsplan beschikbaar te zijn. Op basis hiervan wordt vastgesteld wat het noodzakelijke niveau van de voorziening moet zijn uitgaande van het vastgestelde kwaliteitsniveau. In het meerjarig onderhoudsplan is de onderbouwing, de planning van de uitgaven en de voeding van de voorziening samengevat en in de tijd uitgezet. Periodiek wordt beoordeeld in hoeverre de uitvoering van het onderhoud en het verloop van de voorziening nog aansluit bij het actuele onderhoudsplan. Afwijkingen worden gerapporteerd in de tussentijdse rapportages of de jaarstukken.