9.1.3 Beheersbare schuldratio

Wat gaan we daarvoor doen?

De liquiditeitenplanning wordt tenminste twee maal per jaar volledig geactualiseerd. Aan de hand van deze planning wordt beoordeeld of het noodzakelijk is nieuwe langlopende geldleningen af te sluiten.
In de paragraaf weerstandsvermogen zijn verschillende financiële kengetallen opgenomen die een relatie hebben met onze leningenportefeuille.