9.1 Evenwichtige financiële positie

Wat willen we bereiken?

Een evenwichtige financiële positie wordt bereikt bij een sluitende meerjarenbegroting waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten, reserves en voorzieningen van voldoende omvang zijn en het totaal van de langlopende schulden niet onnodig oploopt.

Wat gaan we daarvoor doen?