9.3.1 Inventariseren en kwantificeren risico's

Wat gaan we daarvoor doen?

Het risicobeleid van de gemeente Lingewaard is vastgelegd in de nota 'Risicomanagement & weerstandsvermogen 2014-2017'. Ingevolge deze nota worden risico's geïdentificeerd en aan de hand van de kans van optreden en de mogelijke gevolgen gekwantificeerd. De risico's worden tweemaal per jaar aan de raad gerapporteerd volgens de P&C-cyclus, bij de jaarrekening en de programmabegroting.