2.1 Verbeteren bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Het vigerende mobiliteitsbeleid van de gemeente Lingewaard is vastgelegd in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP), zoals dat door de gemeenteraad in 2009 is vastgesteld. In dit GMP zijn de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoersbeleid tot 2017 verwoord. Het GMP is destijds tot stand gekomen met raadpleging van bewoners en raadsleden. De missie van de gemeente Lingewaard voor deze periode is een bereikbare gemeente met behoud van de ruimtelijke kwaliteit.
Het GMP is geëvalueerd. Het betreft een kwalitatieve evaluatie. Aanvullende kwantitatieve meetgegevens zijn niet voorhanden. Daarvoor zouden er meer financiële middelen nodig zijn om deze gegevens te verzamelen en te analyseren. In de nota is een voorzet gegeven om tot een actualisatie van het GMP te komen. Omdat verkeersmaatregelen de veiligheid betreffen en veelal leiden tot veranderingen in de openbare ruimte, zijn wijkplatforms een gesprekspartner geweest bij verschillende zaken die bij de actualisatie van het GMP aan de orde komen.
Een belangrijk onderdeel van het GMP+ is het uitvoeringsprogramma, waarin de maatregelen met de daaraan verbonden kosten zijn opgenomen. Het GMP+ zal in de tweede helft van 2017 worden gepresenteerd aan de raad. Als onderdeel van het GMP+ dat zich uitstrekt over meerdere jaren zal  in 2017 de uitvoering van de verknoping van twee fietsnetwerken met cofinanciering worden gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?