2.1.2 Verbeteren doorstroming

Wat gaan we daarvoor doen?

Op wegen met hoge verkeersintensiteiten en drukke kruispunten en/of rotondes ontstaan problemen met de doorstroming van het verkeer. Veelal maakt het openbaar vervoer ook gebruik van deze wegen. Maatregelen zullen deels onderdeel vormen van het doortrekken van de A15. Ook de gebiedsontsluitingswegen in de bebouwde kom van Huissen vragen de nodige aandacht. . Binnen de financiële mogelijkheden zal ook aan deze wegen gewerkt worden. Voor een betere ontsluiting van het glastuinbouwgebied Next Garden is door de provincie een bedrag toegezegd van 3 miljoen euro. Bij het beschikbaar komen van deze middelen worden deze ingezet om o.a. de Karstraat  als belangrijke ontsluitingsweg te moderniseren in het belang van een veilige afwikkeling voor alle weggebruikers, mede in relatie tot de door de provincie uit te voeren aanpassingen van de N839 (Karstraat en Van Elkweg).

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

8%

7%

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met fietser

Aantal ziekenhuisopnames als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

15%

15%

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
Het percentage geeft aan welk aandeel van de ongevallen lijdt tot een ziekenhuisopname. In verband met vergrijzing en de toename van het verbruik van e-bikes neemt zonder maatregelen het aantal ongevallen toe.