2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2. Risicobeleid

In de nota Risicomanagement & weerstandsvermogen 2014-2017 is opgenomen dat risico’s aan de hand van een risicoprofiel (kans x gevolg) worden beoordeeld en het weerstandsvermogen middels een ratio wordt beoordeeld.

Risicomanagement heeft een prominente plek binnen de P&C-cyclus van de gemeente. Het is een continu proces. Bij de jaarrekening en de programmabegroting wordt hierover gerapporteerd. In plaats van een periodieke inventarisatie moet risicomanagement bij de gemeente een manier van denken worden. Risicomanagement is onderdeel van de ‘kanttekeningen’ in college- en raadsvoorstellen en dient zo als hulpmiddel bij het nemen van besluiten door zowel college als Raad.