2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

6. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de voor afdekking van de risico’s benodigde weerstandscapaciteit (middelen). Deze relatie wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit.

Bij de vaststelling van de nota ‘Risicomanagement & weerstandsvermogen 2014-2017’ is er voor gekozen dat de gemeente streeft naar een ratio weerstandsvermogen dat tussen de 1,0 en 1,4 ligt. Als de ratio groter is dan 2 is de kwalificatie uitstekend.

De beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2017 is € 29.775.200 (zie onder 3. Weerstandscapaciteit). De benodigde weerstandscapaciteit is de totale gevolgschade van de risico's = € 4.865.000. De ratio weerstandsvermogen voor Lingewaard is € 29.775.200 / € 4.865.000 = 6,12. Deze ratio heeft de kwalificatie uitstekend. Daarmee is het weerstandsvermogen per 1-1-2017 ruimschoots op peil.

Door de vernieuwing van het BBV en het daarmee gepaard gaande advies van de commissie BBV over de afschaffing van de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen is er geen sprake meer van een beklemd deel van de algemene reserve. Hierdoor is de beschikbare weerstandscapaciteit met ongeveer  € 27.300.000 gestegen met als gevolg de stijging van de ratio van 0,43 naar 6,12. De voorgenomen maatregelen in de begroting 2016 om het weerstandsvermogen op peil te brengen, zoals het inzetten van cumulatief € 200.000 tot 2019 en het inzetten van de opbrengsten precario, zijn niet meer nodig.