2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

5. Ontwikkeling risico's

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 zijn er een aantal veranderingen in de oranje risico’s zichtbaar. Een nieuw opgenomen risico betreft de verkeerstechnische inrichting van wegen in de gemeente. Zie hiervoor de beschrijving in paragraaf 4.4.

Een aantal risico’s is gewijzigd ten opzichte van de Jaarrekening 2015. De financiële gevolgen ten aanzien van de afzetrisico’s bedrijfskavels zijn verminderd ten opzichte van de Jaarrekening 2015. De negatieve gevolgen van de afzetproblematiek zijn reeds in de geactualiseerde grondexploitaties verdisconteerd. Zie hiervoor paragraaf 4.1.

Het risico voor Presikhaaf is verhoogd. Uit de recent gewijzigde begroting 2016 van Presikhaaf blijkt hun weerstandsvermogen nihil te zijn, wat betekent dat alle mogelijke tekorten voor rekening van deelnemende gemeenten komt. Zie hiervoor paragraaf 4.3.

Een aantal risico’s is komen te vervallen, danwel anders verwerkt in de begroting. Het risico ten aanzien van de bedrijfsvoering is vervallen. Het ziekteverzuim is in het eerste en tweede kwartaal van 2016 verlaagd naar min of meer normale waarden. Het eerste kwartaal bedroeg het verzuim organisatiebreed 5,93% en in het tweede kwartaal is het verzuim gedaald naar 4,63%. Er zijn (beheers)maatregelen genomen om het verzuim terug te dringen zoals tijdelijk extra formatie, en er volgen er nog meer maatregelen ter verlaging van het verzuim, bijvoorbeeld scholing voor teammanagers in verzuimgesprekken.

De risico’s ten aanzien van de decentralisaties jeugd en WMO zijn in vergelijking met de Jaarrekening 2015 gewijzigd. Als gevolg van de opgedane kennis en ervaring in 2015 bestaat momenteel een completer beeld van de resultaten. Hierdoor zijn de (algemene) risico’s voor decentralisatie jeugd en WMO aangepast naar meer specifieke risico’s.

Alsmede door wijzigingen in de kleinere risico’s is het totaal benodigde weerstandscapaciteit afgenomen met € 515.000 ten opzichte van de Jaarrekening 2015.