1. Algemene ontwikkelingen

Intern

Op 11 december 2014 heeft de raad van de gemeente Lingewaard het huidige treasurystatuut Gemeente Lingewaard 2014 vastgesteld. In dit treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. De gemeente Lingewaard gaat uit van een laag risicoprofiel.
Met ingang van 1 januari 2017 worden de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht. Een onderdeel hiervan is de nieuwe notitie Rente. In deze notitie wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en -baten in de begroting en jaarstukken. Er wordt voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan in ieder geval inzicht geeft in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Reden waarom verderop in deze paragraaf, conform aanbeveling van de commissie BBV, een nieuw overzicht is opgenomen.