3. Financiering

Leningenportefeuille

Uit het volgende overzicht blijkt dat ten gevolge van het opnemen van een nieuwe geldlening en de reguliere aflossingen in 2017 het gemiddelde rentepercentage zal afnemen met 0,15%. Dit is natuurlijk afhankelijk van de te betalen rente op de nieuw af te sluiten lening. Voor de begroting gaan we hier uit van een rentepercentage van 1%, conform onze rentevisie.
Op 1 januari 2013 bedroeg het totaal van de afgesloten langlopende geldleningen nog ruim € 89 miljoen. 4 jaar later is dit met € 26 miljoen (29%) teruggebracht tot € 63 miljoen.

MUTATIES VASTE SCHULD IN 2017

(Bedragen x € 1.000)

Bedrag

Gemiddelde
rente

Invloed op
gem. rente

Verwachte beginstand per 1 januari 2017

Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Renteaanpassing (oud percentage)
Renteaanpassing (nieuwe percentage)
Omzetting vast naar vlottend
Omzetting vlottend naar vast

63.333

10.000
-12.636
0
0
0
0
0

3,95%

1,00%
2,31%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-0.49%
0,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Verwachte eindstand per 31 december 2017

60.697

3,81%

-0,15%