3. Financiering

Financieringspositie

Het beleid van de gemeente Lingewaard is erop gericht zoveel mogelijk van de vrijkomende middelen in te zetten voor de financiering van de eigen investeringen. Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Volgens de jaarrekening 2015 hebben wij € 76 miljoen aan langlopende geldleningen aangetrokken. In de loop van 2016 zal volgens de huidige liquiditeitenplanning geen aanvullende financiering meer worden aangetrokken. Rekening houdend met de reguliere aflossingen in 2016 komt het totaal van de vast schuld op 1 januari 2017 uit op € 63,3 miljoen. Bij ongewijzigd beleid verwachten wij in 2017 een geldlening van € 10 miljoen te moeten aantrekken. Deze geldlening dient ter herfinanciering van een in 2017 aflopende bestaande geldlening, waardoor de schuldpositie dus niet slechter wordt. De feitelijke herfinanciering is afhankelijk van het moment waarop de GR Bergerden wordt afgerekend.
Op korte termijn zien wij geen mogelijkheden om de langlopende schuld nog verder af te bouwen. Hiervoor is het van belang dat de economie dusdanig aantrekt dat er weer inkomsten uit de grondexploitaties komen. Deze middelen kunnen dan worden ingezet voor de reguliere aflossingen, waardoor de schuldpositie van de gemeente zal verbeteren.