2. Risicobeheer

Kredietrisico's

In het volgende overzicht worden de kredietrisico's op de verstrekte gelden weergegeven. Kredietrisico is het risico van een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie (=onvermogen om zijn schulden te kunnen betalen). De risico's zijn aangegeven per risicogroep. Risicogroepen zijn de typen instellingen aan wie gelden zijn verstrekt. De risicogroepen zijn gerangschikt naar oplopend risico. Bij de woningcorporaties is het risico het laagst en bij de verenigingen/stichtingen het hoogst.

KREDIETRISICO OP VERSTREKTE GELDEN

Risicogroep

Restantschuld
x € 1.000

%

Woningcorporaties
Hypothecaire geldleningen ambtenaren
Startersleningen
Verenigingen/stichtingen

1.790
4.724
1.338
95

22,5%
59,4%
16,8%
1,2%

Totaal

7.947

100%

Uit voorgaand overzicht blijkt dat de kredietrisico's voor de gemeente Lingewaard minimaal zijn. Bij de leningen aan de woningcorporaties geldt het WSW (=Waarborgfonds Sociale Woningbouw) als achtervang. Het WSW treedt in de plaats van woningcorporaties indien deze niet meer kunnen betalen, daarom is dit een zeer laag risico voor de kredietverstrekkers. Bij de hypothecaire geldleningen heeft elke afzonderlijke lening voldoende onderpand. Ook de startersleningen zijn verstrekt met hypothecaire zekerheid. Alleen bij de leningen verstrekt aan verenigingen/stichtingen bestaat een klein risico. Dit aandeel is beperkt van omvang, namelijk 1,2% van de totale uitzettingen.