3. Onderhoud kapitaalgoederen

8. Openbaar groen

Naam beleidsnota’s:

Beeldkwaliteitsplan Openbaar Groen 2009
Groenstructuurplan 2008
Beleidsnotitie waardevolle bomen

Jaar van vaststelling:

Beeldkwaliteitsplan 2009, GSP 2008 / BN Waardevolle bomen 2010

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Het onderhoud van het openbaar groen is, met uitzondering van de A-locaties, hotspots en jonge bomen, geregeld in onderhoudsbestekken. Deze onderhoudsbestekken worden voor een periode van 3 tot 5 jaar aanbesteed.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

De visie op het openbaar groen is geformuleerd in het groenstructuurplan. Het groenstructuurplan brengt, samen met het Beeldkwaliteitsplan, de huidige hoofd- en nevengroenstructuur in beeld en legt de kwaliteit vast. Het groenstructuurplan is de leidraad voor beleid, aanleg, reconstructie en beheer van het gemeentelijke groen. Sinds 2015 hanteren wij het handboek bomen; dit handboek omvat gestandaardiseerde kwaliteitseisen, richtlijnen en normen die van toepassing zijn bij de uitvoering van werkzaamheden in, rond en met bomen. Daarmee wordt de kwaliteitszorg rond bomen op een professionele wijze gewaarborgd.

Huidige stand van zaken:

Door te werken met uniforme kwaliteitseisen geldt gemeente breed een eenduidige kwaliteit. Het onderhoudsbeeld is hiermee gelijkmatiger en evenwichtig geworden. Daarnaast wordt het groenonderhoud efficiënter uitgevoerd. Beplanting heeft niet het eeuwige leven. Voor de noodzakelijke, structurele vervangingen zijn nagenoeg geen financiële middelen beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat in sommige wijken de vastgestelde beeldkwaliteit niet meer gehaald kan worden.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 staat voornamelijk in het teken van het duurzaam in stand houden van het openbaar groen. Daarbij blijven we sterk inzetten op de sociale paragraaf van de groenbestekken. De instelling en vulling (zoals opgenomen om de kadernota 2017 , zijnde € 150.000) van het groenfonds geeft ons de mogelijkheid om verbetervoorstellen uit het groenstructuurplan te verwezenlijken.

Financieel:

De kosten voor onderhoud aan het openbaar groen zijn opgenomen in programma 7 onder "Wat mag het kosten?".