3. Onderhoud kapitaalgoederen

5. Civieltechnische kunstwerken

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken

Jaar van vaststelling:

2013

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Basis voor het onderhoud aan de Civieltechnische Kunstwerken is het beleidsplan. Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd op basis van meldingen die via het KlantContactCenter binnenkomen over schade aan de kunstwerken.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

In het beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken is aangegeven hoeveel kunstwerken de gemeente in beheer en onderhoud heeft, wat de kosten hiervoor zijn en wat de minimale onderhoudskwaliteit is. Hierin zijn ook de bezuinigingen verwerkt die tot gevolg hebben dat een tiental kunstwerken (voornamelijk houten bruggen) niet vervangen zal worden.

Huidige stand van zaken:

De afgelopen jaren zijn alle kunstwerken regelmatig gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Er zijn geen noemenswaardige risico’s geconstateerd die aanpassing van de onderhoudsplanning vereisen. In verband met de plannen voor het hoogwatervrij maken van de Looveerweg in Huissen zijn de vervanging van zowel de fietsbrug als de waterkering in deze weg uitgesteld. Technisch is dit nog verantwoord en ook de veiligheid is gegarandeerd.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 vindt naast het groot onderhoud uit de meerjarenplanning de vervanging plaats van de houten brug tussen de Meander en de Poeldrik in Bemmel.

Financieel:

De kosten voor civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in programma 7 onder “Wat mag het kosten?”.