3. Onderhoud kapitaalgoederen

7. Verkeersvoorzieningen

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan verkeersvoorzieningen 2015-2020

Jaar van vaststelling:

2015

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Onderhoud aan verkeersvoorzieningen wordt uitgevoerd op basis het beleidsplan. Meldingen die via het KlantContactCenter of de website binnenkomen worden verholpen door collega’s van Technisch Wijkbeheer. Tevens wordt onderhoud uitgevoerd op basis van inspecties en keuringen.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Omdat verkeersvoorzieningen een wezenlijk onderdeel uitmaken van de
inrichting van de weg en een verkeersveilig verloop van het verkeer beogen, zijn wettelijke eisen gesteld aan de onderhoudstoestand van de verschillende voorzieningen.

Huidige stand van zaken:

Er is sprake van achterstallig onderhoud aan de verkeersvoorzieningen (verkeersborden).Tevens is er een achterstand in het nemen van verkeersbesluiten. De verkeersregelinstallatie op de Nielant is vervangen. De lantaarns zijn in LED uitgevoerd.

Ontwikkelingen in 2017:

Het beleidsplan verkeersvoorzieningen is in 2015 vastgesteld. Het extra benodigde structurele onderhoudsbudget zijnde € 38.000 is tot op heden niet in de definitieve begroting opgenomen. Als gevolg van het achterwege blijven van extra financiële middelen kunnen de vervanging van verkeers- & straatnaamborden niet uitgevoerd worden, hierdoor voldoen we niet aan de wettelijke verplichtingen. Voor het wegwerken van achterstanden in het nemen van verkeersbesluiten is wel extra geld beschikbaar (€ 10.000,-). Dit jaar worden deze achterstanden zoveel mogelijk weggewerkt.

Financieel:

De kosten voor onderhoud aan de verkeersvoorzieningen zijn opgenomen in programma 7 onder "Wat mag het kosten?".