3. Onderhoud kapitaalgoederen

3. Wegen

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan wegverhardingen 2017

Jaar van vaststelling:

2016

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Vanuit de jaarlijkse visuele weginspectie wordt het beheerplan voor groot onderhoud opgesteld. Het klein onderhoud volgt met name uit de meldingen openbare ruimte die worden gedaan en via de website of het KlantContactCenter binnenkomen.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

Kapitaalvernietiging wordt voorkomen door het onderhoud in de juiste periode te plannen en uit te voeren.
De kosten voor het wegonderhoud zijn verdeeld in groot en klein onderhoud. Voor het klein onderhoud worden in de begroting jaarlijks middelen opgenomen, voor het groot onderhoud wordt jaarlijks een bedrag gestort in de voorziening onderhoud wegen zoals opgenomen in het beleidsplan wegverhardingen. Dit wordt verhoogd met de areaaluitbreiding.

Huidige stand van zaken:

Het onderhoud van de verhardingen ligt, technisch gezien, op een redelijk tot goed niveau. Het percentage verhardingen waaraan jaarlijks onderhoud gepleegd moet worden is lager dan 5% en daarmee in overeenstemming met de kaders in het beleidsplan.
Problematischer is de situatie voor rehabilitatie/vervanging van oude verhardingen. Hiervoor zijn geen financiële middelen gereserveerd en de rehabilitatie die wel mogelijk is kan enkel in combinatie met en door bekostiging vanuit rioolvervanging worden uitgevoerd.

Ontwikkelingen in 2017:

Omdat de weginspectie nog uitgevoerd moet worden is nog niet aan te geven welke wegvakken in aanmerking komen voor groot onderhoud. In combinatie met rioleringswerkzaamheden wordt de verharding van de Zandsedwarsstraat, de van Wijkstraat en de Populierenstraat verbeterd.

Financieel:

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 wordt de beschikbaarstelling van financiële middelen voor de rehabilitatie van verhardingen afgewogen.
De kosten voor wegonderhoud zijn opgenomen in programma 7, onder “Wat mag het kosten?”.